Menü:

Hizmet Bölgeleri

Yurtiçi ile Gürcistan ve Azerbaycan Ülkelerinde faaliyet gösteren/göstermek isteyen yerli ve yabancı firmalara tanıtım, pazarlama desteği sağlamak,

Bu ülkelerde iş veya yatırım yapmak isteyen firmaların ortaklık kurmak istediği şirket / alan / firmaların gerçek durumlarını ortaya koyacak analiz raporları hazırlamak.

  İletişim Bilgileri

  Adres Cihan Caddesi 63/3 Çankaya/ANKARA
  GSM-1 0533 288 00 91
  GSM-2  0532 367 25 06


   

  Profesyonel Yönetim Bir İhtiyaçtır

  Apartman yönetimi ne kadar kolay gözükse de ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, iş yerleri ve yaşam alanlarının, yapılarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçların artmasına neden olmuştur. Bu noktada artık fertlerin tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için Profesyonel Yönetim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

  Apartman, site yâda iş merkezleri gibi alanlarda özellikle aidat tahsilatı gibi birçok soruna neden olan ve kat sakinleri arasındaki ilişkileri zedeleme durumuna gelen yöneticilik, tarafımızdan profesyonel ve tarafsız bir anlayış ile yapılmaktadır. Bu hizmetimiz apartman, site yada iş merkezlerinin kiracı yada malikleri arasındaki sorunları ortadan kaldırmaktadır.

  Yaşamın gitgide hızlandığı ve geliştiği büyük kentlerde komşuluk ilişkileri de ne yazık ki buna paralel olarak gerilemektedir. Apartmanlar ve siteler birbirlerini tanımayan insanların yaşadığı yerlere dönüşmektedir. Özellikle de buraların yönetimleri sırasında ortaya çıkan sorunlar, zor oluşan komşuluk ilişkilerine iyice zarar vermekte apartman huzurunu bozmaktadır.

  "Apartman yönetimi hukuk, muhasebe, sosyoloji içeren profesyonellik ve şeffaflık gerektiren bir konudur"

  Apartmanınızın yönetimi konusunu bize bırakın ve İşten yorgun gelip apartman aidatı toplamak yerine rahatca çayınızı için, tatil gününüzde apartman yönetmine harcayacağınız vakti ailenizle geçirebilirisniz, Tüm o sinir harbi, anlaşmazlık yerine apartmanınızda huzur olsun.

  Profesyonel Yönetim İle;

  ► Apartman, Site yada İş Merkezinizin giderlerinin nasıl paylaştırılacağı konusunda düşünmeyeceksiniz. 

  ► Aidatların tahsili için komşularınızın kapısında beklemeyecek, makbuz düzenlemek zorunda kalmayacaksınız. 

  ► İşletme projesi, apartman gider defteri hazırlamak gibi yorucu detaylarla uğraşmayacaksınız. 

  ► Bina Görevlisi, güvenlik personeli ve diğer personellerinizin SGK, işe giriş bildirgelerini, aylık SGK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.

  Personellerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.

  ► Kat Malikleri Kurulu Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın ve alınan kararların Kat Mülkiyeti Kanunu 'na uygun olup olmadığı hususunda kuşkularınız olmayacak.

  ► İhtiyacınız olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaları aramayacak, ödemelerini düşünmeyecek, yapılan işin sorumluluğunu taşımayacaksınız.

  ► Ortak kullanım alanlarının (çatı, merdiven boşluğu, dış cephe, bahçe gibi) bakım, onarım ve yenilemeleri için firma aramayacak, uygun teklifler almak için uğraşmayacaksınız.

  ► Apartman, Site yâda İş Merkezinizin giderlerini kayıt altına almakla uğraşmayacak, denetimini siz yapacaksınız.

  ► Yangın tüpleri dolumu, yangın dolapları çalışıyor mu diye düşünmeyeceksiniz.

  ► Personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamak, izne ayrıldığında hizmetlerin aksamamasını sağlamak gibi sorunlarla uğraşmayacaksınız.

  ► Defterlerinizin yıllık noter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.

  ► Personelinize kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi konuları dert etmeyeceksiniz.

  ► Ödemelerini yapmayan komşu/komşularınızı icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.

  Ve en önemlisi sinir harbinin yaşandığı, anlaşmazlıkla sonuçlanan apartman toplantılarının yerini komşularınızla hoş vakit geçireceğiniz aylık, belirlenen aralıklarla buluşmalar alsın.


  Ekonominin ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının yapılarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır. Bu noktada artık tesislerin hizmet ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmesi "Profesyonel Site Yönetimi" ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

  Bir sitenin fonksiyonu, ihtiyaçları, coğrafi lokasyonuna bağlı olarak risk analizi ve mimari özellikleri ihtiyaçların belirlenmesinde en önemli etkendir.

  Bu nedenle, yönetim faaliyetlerinin profesyonel olmayan kişilerce üstlenilmesi gerek görev gerek yetki ve sorumluluklar açısından gerekse idarenin profesyonel ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi açısından ciddi sorunlar yaratır.

  Bu bağlamda; BİMEL Site Yönetim Şirketi profesyonel yönetim ihtiyacını teknik, idari, mali hukuki sosyal alt yapısıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirir ve başarının sırrının site sakinlerinin memnuniyetinde gizli olduğuna inanır.
  Sunum Dosyamızı İndirmek için tıklayınız
  YÖNETİM SİSTEMİMİZ;

  •     Firma sıfatı ile Yönetim sistemi; Bu yöntemde, Söz konusu hizmetlerin tümü firmamız veya temin edilmiş firma ve elemanlar eliyle yürütülür. Firma sıfatı ile yönetimde SSK işyeri numarası ve tüm mali sorumluluk firmamız adınadır.
  •     Vekil sıfatı ile Yönetim Sistemi; Bu yöntemde firmamız, söz konusu hizmetleri site adına yapmakta,site ile ilgili hiçbir işlemde asli muhatap olarak ön plana çıkmamakta site adına yönetimi üstlenmektedir.Vekil sıfatı ile yönetimde,SSK işyeri numarası ve tüm mali sorumluluk site adınadır.
  •     Kısmen vekil Kısmen firma sıfatı ile Yönetim Sistemi; Bu yöntemde firmamız, söz konusu hizmetlerin bir kısmını vekil sıfatıyla, bir kısmını taahhüt esasında sürdürür, dolayısıyla site çalışanının bir kısmında işveren firmamız, bir kısmında site olmaktadır. Hatta site bizimle birlikte başka bir firmaya vekâlet ve taahhüt yolu ile iş yaptırabilir.
  •     Geçici Yönetim Sistemi; Bu yönetim GSV sözleşmesi, KMK Madde 73 ve Toplu yapı/site yönetim planında belirtilmek suretiyle kurulur. Bu yöntemde firmamız, siteye yerleşimin başlamasından veya yapı kullanma izin belgesinin ilgili idarece onayı tarihinden itibaren 1(bir) veya 2 (iki) yıl süresince görev yapar. Nihayetinde site yönetiminde görev alacak maliklerin site yöneticiliğine oryantasyonunu sağlar. Bu görevini yaparken yasa uyarınca geçici işletme projesinin görev, yetki ve sorumluluğunu üstlenir.


  SİTE YÖNETİMİ;

  •     Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım elkitabının dağıtılması
  •     Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
  •     Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
  •     Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
  •     Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
  •     Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
  •     Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
  •     Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması


  HUKUKİ YÖNETİM;
        Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

  •     Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
  •     İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması
  •     Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
  •     Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
  •     Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
  •     İcra takibi yapılması
  •     Dava açılması
  •     Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
  •     Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

  BÜTÇE YÖNETİMİ;
         Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

  Bütçe Yönetim Hizmetleri :

  •     Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
  •     İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
  •     Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
  •     Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
  •     Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
  •     Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
  •     Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
  •     Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
  •     Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması

  GÜVENLİK YÖNETİMİ;
         Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar” ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/ Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir.

  Güvenlik Hizmeti :

  •     Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)
  •     Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
  •     Standart devriye (gözetim kontrol)
  •     Nokta güvenliği
  •     Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
  •     Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama  TEKNİK YÖNETİM;
  Elektrik,mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü

  •     Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü
  •     Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları
  •     Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
  •     Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı
  •     Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
  •     Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
  •     Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı
  •     Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu


  TEMİZLİK YÖNETİMİ;
  Genel temizlik haşere ilaçlama,su deposu temizliği çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.

  Temizlik Hizmetleri

  •     Blokların günlük temizliği
  •     Ortak alanların günlük temizliği
  •     Otoparkların temizliği
  •     Çöplerin toplanması
  •     Sert zeminlerin cilalanması
  •     Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama
  •     İnşaat sonrası genel ve detaylı temizlik
  •     Dış cephe cam temizliği
  •     Haşere ilaçlama
  •     Su deposu temizliği
  •     Baca temizliği

  HAVUZ BAKIM YÖNETİMİ;
  Havuz bakımında yapılan yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzunun sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, aynı hassasiyetle bakımının yapılması gerekir.
  Bakım uzman kişilerce yapılıyorsa sağlıklıdır.

  Havuz Bakım Hizmetleri

  •     Filtrasyon sistemi kontrolü
  •     Filtrasyon pompasının temizlenmesi
  •     Havuz dip temizliği
  •     Havuz yüzey temizliği
  •     Savak kanallarının temizliği
  •     Tesisatın kontrolü
  •     Havuz suyu kimyasallarının değerinin ölçülmesi
  •     Havuz suyu kimyasallarının havuza atılması

  PEYZAJ - BAHÇE BAKIM YÖNETİMİ;
  Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar.Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

  Bahçe Bakım Hizmetleri

  •     Ekim
  •     Biçim
  •     Budama
  •     Sulama
  •     İlaçlama
  •     Gübreleme
  •     Tanzim ve düzenleme

  KİRALAMA YÖNETİMİ;

  Kat malikleri tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hususunda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.


  Kiralama Hizmetleri

  •     Kira kontratının yapılması
  •     Kira ve depozitonun tahsilatı (Bankaya yatırılması)
  •     Su,elektrik ve doğalgaz faturalarının takibi
  •     Site ortak gider ödemelerinin takibi
  •     Kiracının ulaşabileceği acil destek hattı
  •     Gayrimenkulünüzün tapu işlemlerinin yapılması
  •     Emlak vergi beyannamesinin hazırlanması ve takibi
  •     Kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanması


  KONUT YÖNETİMİ;
  Bağımsız bölüm sahiplerine faydalanmak istedikleri takdirde aşağıdaki hizmetler kendi hesaplarına şarj edilmesi karşılığında sunulmaktadır .

  Konut Hizmetleri

  •     Temizlik hizmeti
  •     Sıhhi tesisat hizmeti
  •     Elektrik tesisatı hizmeti
  •     Boya ve badana hizmeti
  •     İlaçlama hizmeti  SİGORTA YÖNETİMİ;
  Apartman ve Site Kat malikleri kurulunun karar alması halinde ana gayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır.

  Konut Hizmetleri

  •     Yangın
  •     Dahili su
  •     Terör
  •     Yangın mesuliyet
  •     3.Şahıs sorumluluk ve emniyeti suiistimal sigortası yapılır


  Bu sigorta kapsamında sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altındadır.

  SOSYAL TESİS YÖNETİMİ;
  Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ön koşul harekettir. Site sosyal tesisleri bu gereksinimi karşılamak günün stresinden uzaklaşıp keyifli zamanların ve toplu yaşamın gereği olarak oluşturulur.

      Fitness merkezinde form korunur, jogging ve bisiklet parkurunda hareketin önemi kavranır.
      Tenis kortu, basketbol, voleybol sahalarında spor yapmanın keyfine varılır.
      Kapalı havuz, sauna, Türk hamamında vücut yorgunluktan arındırılır. Özetle, sosyal tesisler ve etkinliklerle yaşam enerjisi tazelenir.

  Spor Tesis Yönetim Hizmetleri

  •     Sosyal tesis kuralları ( hatırlatmalar)
  •     Fitness kuralları
  •     Jogging kuralları
  •     Spor tesisi kuralları
  •     Havuz kuralları
  •     Sauna kuralları
  •     Yeşil alan kullanım
  •     Site kafeterya çalışma ve kullanım kuralları